Chiến lược phát hành nhiều định dạng

Tài liệu này giới thiệu cách nghệ sĩ có thể sử dụng chiến lược phát hành nhiều định dạng (khai thác video ngắn, video thông thường và sự kiện phát trực tiếp) xuyên suốt từng giai đoạn của chu kỳ phát hành.