Danh sách kiểm tra cho chiến lược phát hành nhiều định dạng

Tài liệu này giới thiệu những bước mà nghệ sĩ có thể thực hiện trong suốt chu kỳ phát hành để chuẩn bị hiệu quả nhất nhằm gặt hái thành công khi phát hành.