Tài liệu về hoạt động phát trực tiếp trên YouTube dành cho nghệ sĩ và hãng thu âm.

Đây là một tài liệu mới giới thiệu từng bước kỹ thuật về cách phát trực tiếp trên YouTube cho hãng thu âm và nghệ sĩ.